Enter your keyword

Hóa chất dung dịch mài đánh bóng

Hóa chất dung dịch mài đánh bóng

Download Catalogue 1

Download Catalogue 2

Download Catalogue 3

Mô tả sản phẩm

Hóa chất dung dịch mài đánh bóng:

  1. Đánh bóng Oxit nhôm
  • OP-S, OP-U, OP-A, OP-AA, OP-AN: 0.04 µm
  • AP-A: 0.05 µm, 0.1 µm, 0.3 µm, 1 µm, 5 µm
  • AP-D: 0.05 µm, 0.1 µm, 0.3 µm, 1 µm

2. Hợp chất kim cương 

  • DP-Suspension P/ M/ A: 0.1 µm, 1/4 µm, 1 µm, 3 µm, 6 µm, 9 µm, 15 µm
  • DP-Spray P/ M : 1/4 µm, 1 µm, 3 µm, 6 µm, 9 µm, 15 µm, 35 µm
  • DP-Stick P: 1/4 µm, 1 µm, 3 µm, 6 µm, 9 µm, 15 µm
  • DP-Paste P/ M: 1/4 µm, 1 µm, 3 µm, 6 µm, 9 µm, 15 µm
  • DP-Lubricant Green/ Blue/ / Purple/ Red/ Brown/ Yellow