Enter your keyword

Phần mềm Stream dùng cho vật liệu

Phần mềm Stream dùng cho vật liệu

Phần mềm Stream dùng cho vật liệu

Mô tả sản phẩm

Phân tích graphite (Cast Iron)

Mô tả : Đo sự phân bố, hình dạng và kích thước graphite trong mẫu hợp kim sắt

Sự phân bố particle (hạt nhỏ)

Mô tả : Đếm và phân loại các particle trong tập hợp và trích xuất các giá trị thống kê của tập hợp các particle

Đo độ dầy lớp phủ

Mô tả : Đo bán tự động độ dầy lớp phủ từ các ảnh được tạo ra bởi phương pháp calotest

Phân tích Phase

Mô tả : Đo các thành phần  phase trong hình ảnh hoặc các vùng lựa chọn

Phép đo diện tích hạt

Mô tả : Đo sự phân bố chỉ số hạt sử dụng phương pháp đo diện tích