Enter your keyword

HỆ THỐNG MÁY ĐÚC VÙI MÔ MODEL: TES 99

HỆ THỐNG MÁY ĐÚC VÙI MÔ MODEL: TES 99

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Số lượng module của hệ thống : 03 module

Khả năng hoạt động của module

Độc lập hoặc phối hợp với nhau

Đồng hồ lập trình thời gian

Cho bình rót paraffin và bàn làm ấm mẫu

Bộ phận điều chỉnh nhiệt 2 kênh với màn hình số LCD

Điều chỉnh riêng rẽ tất cả các nhiệt độ bằng bộ ổn nhiệt

Thông số nhiệt độ : Hiển thị trên màn hình số