Enter your keyword

Phần mềm phân tích xử lý hình ảnh

Phần mềm CellSens dùng cho Sinh học

Phần mềm CellSens dùng cho Sinh học

Phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh bao gồm các chức năng như: đo diện tích, đo khoảng cách các điểm, xử lý lọc/ kết hợp và hình học, đếm chủ thể Dùng cho các ứng dụng huỳnh quang đo, chồng ảnh Các modul: CellSens Standard và CellSens Dimensions Điều khiển camera