Enter your keyword

Mài đánh bóng

Máy mài đánh bóng bằng tay LaboPol

Máy mài đánh bóng bằng tay LaboPol

Hệ thống máy mài đánh bóng LaboPol gồm: LaboPol-20: loại 1 đĩa mài, đường kính đĩa 200 mm LaboPol-30: loại 1 đĩa mài, đường kính đĩa 250/ 300 mm LaboPol-60: loại 2 đĩa mài, đường kính đĩa 250/ 300 mm Bộ gá mẫu mài đánh bóng tự động gồm: LaboForce-50: số lượng mẫu gá đồng thời: 04, đường… Read more

  • 1
  • 2